A grossglockner.hu SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSE


SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

-magashegyi hegymászó-, síelő-, trekking- és klettersteig programokhoz kapcsolódó tanácsadásról, segítségnyújtásról, vezetésről, oktatásról-
amely létrejött egyrészröl a Grossglockner.hu Korlátolt Felelösségü Társaság(1063 Budapest Szinyei Merse utca 10., Cégjegyzékszám: 01 09 957696, adószám: 23270541-2-42, Bankszámlaszám: UniCredit, HU27 10918001-00000109-05270006 képviselö: Szilágyi Zsolt), mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató),
másrészröl az online jelentkezési lap beküldője, az a személy, akinek az adatai az online jelentkezési lapon szerepelnek, aki az online jelentkezési lapon megjelölt e-mail fiók talajdonosa (a továbbikban Megbízó); papír alapú jelentkezési lap esetében az a személy, akinek adatai a jelentkezési lapon szerepel és aláírta is írta a jelentkezési lapot - között következö feltételek szerint:

Szolgáltatói Szerződés érvénybe lépése

Ezen szolgáltatói szerzödés elolvasását, elfogadását, érvényességét és hatályba lépését a Megbízó az online vagy papír alapú jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével elismeri. Ezen Szolgáltatói Szerződés érvényességét és hatályba lépését a Szolgáltató az online jelentkezési lap visszaigazolásával elismeri. Felek rögzítik, hogy ezen Szolgáltatói Szerződés érvényességéhez így mindkét fél által aláírt Szolgáltatói Szerződés példányra külön nincs szükség.

Kockázatok

Megbízó tisztában van azzal, hogy a szikla- és hegymászás valamint a hozzájuk kapcsolodó és hasonló tevékenységek veszélyes tevékenységek. Megbízó tudatában van annak, hogy a grossglockner.hu weboldalon meghirdetett programokon való részvétel során a Szolgáltató, a Hegyivezető vagy Oktató legnagyobb gondossága ellenére is súlyosan, esetleg maradandóan vagy halálosan is megsérülhet. Megbízó a grossglockner.hu weboldalon meghirdetett programon a saját felelőségére, szabad akaratából vesz részt, tisztában van a veszélyekkel.

Adatkezelés

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdeků adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja a szolgáltatói szerződésben foglalt, az adatkezelő Szolgáltató által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, a Megbízó azonosítása, a Megbízóval való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: név, lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, stb.

A Megbízó hozzájárul, hogy a Szolgáltató részére postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. A Megbízó hozzájáruló nyilatkozata nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag a Megbízó előzetes hozzájárulásával történhet. Megbízó kijelenti, hozzájárulása az adatai kezeléséhez önkéntes, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében teszi.

Hegyivezető, Oktató

A Hegyivezető vagy Oktató - a Szolgáltató megbízásából - a Szolgáltató által a Megbízó felé vállalt szolgáltatásokat teljesíti. A Hegyivezető vagy Oktató személyét a Szolgáltató - az adott program leírásában a grossglockner.hu weboldalon - Megbízó számára előre megjelöli. A Szolgáltató fent tartja a jogot, hogy indokolt esetben - pl. a meghirdetett Hegyivezető vagy Oktató betegsége esetén - más személy legyen a Hegyivezető vagy Oktató, mint ami a grossglockner.hu weboldalon az adott program kiírásában található.

Hivatalos határidők

Jelentkezési határidő: az adott programok esetében a grossglockner.hu weboldalon nincsenek jelentkezési határidők feltüntetve, mivel a Szolgáltató fent tartja a jogot, hogy akár az indulás előtti napon, vagy magán a futó programon is fogadjon további Megbízót az adott programra.
Jelentkezés ideje: az online jelentkezési lapon feltüntetett időbélyeg által meghatározott idő a jelentkezés beérkezésének pontos ideje.
Befizetés ideje: utaláskor a Megbízó által befizetett összeg bank általi jóváírása a Szolgáltató bankszámlájára; kp befizetéskor az a nap, melyen a Megbízótól a Szolgáltató vagy megbízottja átvette a befizett összeget ( a Szolgáltató az elektromos számlán és az e-mail-ben elküldött befizetési visszaigazolásban is ezt a napot jelöli meg a befizetés idejének).

Szolgáltatások, részvételi díj, felszerelések

1. A Szolgáltató a következö szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó számára a Szolgáltatónak befizetett részvételi díjért:
a) www.grossglockner.hu cím alatt található internetes oldalán szereplö valamely programra vagy a Megbízó által az online jelentkezési lapon leírt és megjelölt – a Szolgáltató által visszaigazolt - valamely programra vonatkozó hegyivezetést,
b) felkészülési tanácsadást, oktatást,
c) a programmal kapcsolatos ügyek intézéséhez szolgáltat információt (odautazás módja, útvonala, információk a szállásról stb.),
d) a program idötartama alatt használt egyéni védöfelszerelések (hágóvas, jégcsákány, mászókötél, karabinerek, hevederek, kötélgyürük, hegymászó beülö, védösisak stb.) biztosítása.

2. A Szolgáltató kizárólag az 1. pontban megjelölt szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget a részvételi díjért cserébe, a jelentkezési lap Szolgáltató részéröl történt visszaigazolásnak feltételével. A részvételi díj minden esetben tartalmazza a Szolgáltató adminisztratív díját és a Megbízó számára a Szolgáltató által biztosított a program teljesítéséhez szükséges személyes védöfelszerelések (hágóvas, jégcsákány, mászókötél, karabinerek, hevederek, kötélgyürük, hegymászó beülö, védösisak stb.) kölcsönzési díját és a hegyivezetés díját, valamint a tanácsadói díjat.

3. A Megbízó a program során akkor jogosult a saját személyi védöfelszereléseit használni, amennyiben a Hegyivezetö vagy Oktató elözetesen megvizsgálta azokat és a program teljesítésére alkalmasnak találta öket. A program részvételi díja saját személyi védöfelszerelések használata esetén is változatlan marad a Megbízó számára, kivéve ha előzetesen másképpen állapodnak meg és ezt írásban rögzítik.

Balesetbiztosítás

4. A részvételi díj az utasbiztosítás, sportbaleset-biztosítás díját nem tartalmazza. Megbízó tudomásul veszi, hogy az outdoor programok (hegymászás, magashegyi túrázás, klettersteigezés stb.) olyan jellegü tevékenységet jelentenek, melyhez elengedhetetlen kiegészítö sportbaleset-biztosítás megkötése. Ennek megkötését Megbízó vállalja, tudomásul veszi, hogy a programon csak ilyen biztosítással vehet részt. Amennyiben a Megbízó a program teljes idötartamára nem rendelkezik érvényes sportbaleset-biztosítással, úgy az életében, testi épségében, egészségében, felszerelésében bekövetkezö károkat a biztosító helytállási kötelményének hiányában ö maga köteles viselni.

Hegyivezető, Oktató költségei

5-6. A Hegyivezető vagy Oktatóra vonatkozó, a program során szükséges költségek (pl. utazás, felvonó díja, csúcsdíj, szállás, étkezés, stb.) a Szolgáltatót terhelik. Kivéve ha a program kiírásában másképpen nem rendelkezik a Szolgáltató.

Megbízó költségei és azok eltérése, árváltozása a grossglockner.hu weboldalon meghirdetettől

7. Megbízó minden költségét, ami a programhoz kapcsolódik, a Megbízó saját maga részére fizeti. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a grossglockner.hu weboldalon a jelentkezési lapban kiválasztott program kiírásában szereplő költségek közül kizárólag a részvételi díj árváltozásáért vállal felelőséget. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a grossglockner.hu weboldalon a jelentkezési lapban kiválasztott program kiírásában szereplő "egyéb költségek" címszó alatt található költségek esetleges árváltozásáért nem tartozik felelőséggel, ezek az "egyéb költségek" tájékoztató jelleggel kerülnek feltüntetésre: pl. ide tartoznak az utazási költség, szállás költség, biztosítás költsége. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles elfogadni a Megbízó a jelentkezési lapban megjelölt programjának részvételéről való lemondást az "egyéb költségek" esetleges árváltozása vagy a meghirdetettől való eltérése miatt. Értendő ez különösképpen a Megbízó utazási költségének a meghirdetettől való eltérésére vagy árváltozására. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Megbízót a jelentkezési lapjában kiválasztott program helyszínéig eljuttatja, odautazását megszervezi. Szolgáltató kötelezettségi körébe csak ehhez az utazáshoz való tanácsadás vagy szervezési segítség tartozik: pl. Megbízók telekocsiban való kiutazásának segítése, repjegy vásárlásának segítése tanácsadással.

Érvényes jelentkezés

8. Az érvényes jelentkezés azt jelenti, hogy a Szolgáltató garantálja a Megbízó helyét az online jelentkezési lapon a Megbízó által megjelölt programra és időpontra. A Szolgáltató a grossglockner.hu weboldalon - azoknál a programoknál, ahol jelzi a programok telítetségét - csak az érvényes jelentkezéseket tünteti fel.
Az érvényes jelentkezés két feltétele:
a) az online jelentkezési lap beküldése a Megbízó részéről és írásban történő - pl. e-mail, sms -visszaigazolása a Szolgáltató részéről;
b) az előlegnek - vagy a részvételi díj teljes összegének - a Megbízó részéről történő átutalása és annak a Szolgáltató számlájára történö megérkezése; vagy a Szolgáltatónak vagy megbízottjának - pl. a Hegyivezető vagy Oktató - történő készpénzes befizetése. A befizetést a Szolgáltató írásban - e-mail, sms - visszaigazolta.

Megbízó programunkon való részvételének feltételei

9. A Szolgáltatói Szerzödés érvénybe lépése és az érvényes jelentkezés létrejötte nem jogosítja fel a Megbízót a részvételre. A programon való részvétel további feltétele, hogy a Megbízó a részvételi díj teljes összegét megfizesse, valamint érvényes sportbaleset-biztosításának fennállását igazolja. Amennyiben a Megbízó a részvételi díj értékét nem egyenlíti ki az út indulását megelözö 30 nappal (egyes programok kivételt képeznek, mely esetben a grossglockner.hu oldalon található program tájékoztatója külön jelzi az eltérést a szerzödéstöl, vagy a szerzödö felek másképpen állapodnak meg jelentkezéskor, melyet külön írásban rögzítenek) a Szolgáltató megtagadhatja a Megbízó részvételét a programon. Az elállást írásban köteles a Szolgáltató a Megbízó által korábban megadott bármely e-mail címre elküldeni. Az elállás a szerzödést felbontja, egyben a Szolgáltató jogosult a már befizetett elöleg megtartására és a teljes hátralévő részvételi díj hátralék bekérésére Megbízótól.

Előleg mértéke és befizetési határideje; a részvételi díj hátralék befizetésének határideje

10.
Minden program esetében az előleg 10.000Ft. Azonban a Szolgáltató fenttartja a jogot hogy az előleg ezen összegétől eltérjen. Ebben az esetben a Megbízót az előleg pontos összegéről a jelentkezés visszaigazolásakor értesíti a Szolgáltató. Felek ezen díjrészletet előlegnek tekintik, arra az előleg jogkövetkezményeit alkalmazzák. Az előleg befizetésének határideje a jelentkezés Szolgáltató részéről történt visszaigazolása utáni 5 munkanapon belül. Az előleg befizetése után a részvételi díjból fent maradó díjrészlet a hátralék. A hátralék pontos befizetési határidejét e-mail-ben jelzi a Szolgáltató a Megbízónak. Ha a Szolgáltató nem jelzi a hátralék befizetésének pontos előzetes határidejét, ezen esetekben a hátralékot a program indulása előtt minimum 30 nappal kell befizetni.

Elektronikus számla

11. A Megbízó befizetéséről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a befizetés Szolgáltatóhoz történő beérkezése után - a befizetés lehet kp befizetés a Szolgáltató megbízottjának vagy utalás a Szolgáltató bankszámlájára -, mely elektronikus számlát a Megbízó által a jelentkezési lapon megadott e-mail címre PDF formátumú fájlként küld el a Szolgáltató. A számla megérkezésének esetleges késése vagy elmaradása nem érinti a felek közötti jogviszonyt, annak létrejöttét.

Program lemondása Szolgáltató részéről

12. Ha a meghirdetett program nem indul, a Szolgáltatónak legkésöbb 48 órával az indulás elött jeleznie kell ezen tényt a Megbízónak. Ebben az esetben a Megbízó a következö lehetöségek közül választhat:
a) más program igénybevétele (a Megbízó ilyen tartalmú nyilatkozata esetén a másik választott program díja az irányadó, a megbízási díj automatikusan módosul),
b) a részvételi díj és a költségek emelése - a kiírt létszámnak megfelelő arányban - mellett ugyanazt a programot alacsonyabb létszámmal elindítani, ha azt a Megbízó igényli,
c) a megfizetett részvételi díjak visszaigénylése. A részvételi díj visszaigénylése esetén a Szolgáltató a visszaigénylés írásos beérkezésétöl számított 8 napon belül köteles Megbízó számára visszautalni a részvételi díjat.

Program lemondása a Megbízó részéről

13. Megbízó lemondása esetében indokolt esetben a Szolgáltató jogosult banki és/vagy adminisztrációs költségeit levonni a Megbízótól a számára visszafizetendő összegből. A Szolgáltató által ilyen esetben a levonandó összeg maximum 5.000Ft lehet. A részvétel lemondása a Megbízó részéről a következő lemondási díjakat vonja maga után:
ha a részvételi díj 1-19.999Ft közötti vagy ezen összegekkel megegyező:
a) az indulás napját megelőző 8. napig 0Ft;
b) az indulás napját megelőző 7-3. napig 5.000Ft;
c) az indulás napját megelőző 2. napon (48 órán) belül a részvételi díj 100%.
ha a részvételi díj 20.000-100.000Ft közötti vagy ezen összegekkel megegyező: a) az indulás napját megelőző 31. napig 0 forint;
b) az indulás napját megelőző 30-15. napok közt 20.000Ft;
c) az indulás napját megelőző 14-8. napok közt a részvételi díj 50%-a;
d) az indulás napját megelőző 7. naptól a részvételi díj 100%-a.
ha a részvételi díj 100.000Ft feletti:
a) az indulás napját megelőző 61. napig 0 forint;
b) az indulás napját megelőző 60-31. napig a részvételi díj 20%-a;
c) az indulás napját megelőző 30-15. napig a részvételi díj 75%-a;
d) az indulás napját megelőző 14. naptól a részvételi díj 100%-a.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a díjfizetés késedelme vagy elmaradása miatt a Szolgáltató egyébként elállásra jogosult, elállási nyilatkozatának megtételétöl függetlenül követelheti a fenti százalékos mértékben meghatározott összegeket.
Ez azt jelenti, hogy lemondás esetén a Megbízó minden esetben köteles a fentieknek megfelelő lemondási díját befizetni, a lemondás napja utáni 8 munkanapon belül a Szolgáltatónak. A Megbízó befizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult fizetési meghagyást benyújtani a Megbízónak a fentiek szerinti lemondási díj összegéről.

Megbízó, Szolgáltató és a Hegyivezető vagy Oktató felelősége és jogai a program alatt

14. Megbízó vállalja, hogy a program teljes idötartama alatt a Hegyivezetö vagy Oktató programra vonatkozó kéréseit és utasításait elfogadja és betartja. Köteles továbbá a Hegyivezetö vagy Oktató által elöírt felszerelést viselni. A Szolgáltató kizárja a felelösségét minden olyan kárért, amely a Hegyivezetö vagy Oktató utasításainak megszegéséböl származik. A Szolgáltató képviselőjeként a Hegyivezető vagy Oktató jogosult a Szolgáltatói Szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Megbízó szándékos, gondatlan magatartásával veszélyezteti a többi programon résztvevő Megbízó vagy más emberek biztonságát. Ilyen esetben a Megbízó a részvételi díját visszaigényelni nem jogosult, annak ellenére is, ha a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás még nem valósult meg.

15. A program során a Megbízó által más személynek okozott kárért közvetlenül a Megbízó tartozik felelösséggel, a Szolgáltató, a Hegyivezetö vagy Oktató nem vállal felelösséget a Megbízó cselekedeteiért.

16. A Szolgáltató kizárja felelösségét a befolyásolási körén kívül esö valamennyi olyan körülményböl eredö kárért, amely a Megbízót érheti. Ilyen körülmények lehetnek /nem kimerítö felsorolás/:
a) a Megbízó a program során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a Hegyivezetö vagy Oktató instrukcióit, útmutatásait,
b) a jelentkezési lapon szereplö adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve eltitkol,
c) hirtelen és elöre nem várható idöjárásromlás esetén a Hegyivezetö vagy Oktató változtat a program helyszínén, idején vagy egyéb paraméterein,
d) ha a Megbízó a program indulásakor a találkozó helyén és idején nem, késve, avagy a programra nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg,
e) avagy a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, vagy más vis maior miatt lehetetlenül el
f) amennyiben a Megrendelö (vagy az adott programon résztvevök együttesen) nem biztosítja(ják) a program teljesítéséhez szükséges – 5. pont szerinti - költségeket.
A fentiekben leírt és hasonló esetben a Megbízó a részvételi díját visszaigényelni nem jogosult, annak ellenére is, ha a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás még nem valósult meg.

17. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatásnál, a jelentkezési lapon megjelölt vagy az internetes felületen közzétett programtól indokolt esetben eltérjen. Indokolt esetnek tekinthetö pl.:
a) a program résztvevöinek egészségügyi/erönléti állapota;
b) a program körülményeinek megváltozása (pl. idöjárási körülmények kedvezötlenül alakulása)
c) a személyes védöfelszerelések elvesztése, elhagyása a program során a Megbízó által.
Megrendelö elfogadja, hogy a Szolgáltató semmilyen felelösséggel nem tartozik, semmilyen felelösséget nem vállal a Hegyivezetö, Oktató vagy másik programon résztvevö személy, túratárs hibájából, döntéséböl, a Hegyivezetö, Oktató vezetése alatt bekövetkezö bárkit érö sérülésért, balesetért, halálért.

Megbízó panaszának kezelése a program alatt

18. A szolgáltatói szerzödésnek a Szolgáltató által történö vélt vagy valós hibás teljesítése esetén a Megbízó köteles a kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméböl eredö kárért a felelösség a Megbízót terheli. A Hegyivezetö vagy Oktató a Megbízó bejelentését köteles jegyzökönyvezni és ennek egyik a Hegyivezetö vagy Oktató és a Megbízó által aláírt példányát a Megbízónak átadni. A program befejezése után legkésöbb 14 nappal a Szolgáltató a jegyzökönyv alapján írásban köteles reagálni és választ adni a Megbízó panaszára.

Szolgáltató felszereléseinek használata

19. A Szolgáltató tulajdonában lévö és a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen eszközök és felszerelések rendeltetésszerü használata közben beálló meghibásodás, kopás és amortizáció a Szolgáltatót terheli. Ha az eszközök és felszerelések nem rendeltetésszerü használatából kifolyólag meghibásodnak vagy tönkremennek, a kárköltségek megtérítését a Megbízó vállalja magára. Az eszközök a Megbízó által történö elvesztése, elhagyása vagy egy harmadik személy vagy személyek által történö ellopása esetén a kárköltségek a Megbízót terhelik. Ezeket a kárköltségeket a Hegyivezetö vagy Oktató a program befejezése után jegyzökönyvben rögzíti, melynek egy példányát a Megbízónak átadja. A Megbízó ezeket a költségeket a program végén köteles kifizetni a Hegyivezetönek vagy Oktatónak, vagy 8 napon belül átutalással a Szolgáltató számlájára.

Szerzői jogok: a túrán készült fénykép és videó felvételek felhasználása

20. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a megbízása tárgyát képezö programon fénykép, illetve rövid videofelvételek készülhetnek róla, amelyek a www.grossglockner.hu honlapon megjelenhetnek. Ezen képek, mint személyes adatok tekintetében hozzájárul az elkészítéshez, tároláshoz és a Megbízott által üzemeltetett internetes felületen történö – túrabeszámoló és képgaléria keretein belüli - megjelenéshez. Szolgáltató biztosítja ugyanakkor a jogot a Megbízó számára, hogy konkrét, egyedi felvételek eltávolítását vagy nyilvánosságra hozatalának mellözését kérje. Amennyiben a Szolgáltató ezen kérésnek eleget tesz, úgy Megbízó további kár vagy egyéb igénnyel nem léphet fel.

Joghatóság, bírósági illetékesség

21. Felek a jelen jogviszonyukra a magyar jogot kötik ki, függetlenül a felek honosságától vagy az ügylet megkötésének, teljesítésének helyétöl. Ezen szabály nem jelenti a magyar hatóságok joghatóságának a kikötését. Abban az esetben, ha bármelyik fél magyar bíróság elött lenne jogosult eljárás indítására, ezt kizárólagosan a budapesti bíróságok elött teheti meg. Erre az esetre felek alávetik magukat valamely budapesti bíróság kizárólagos illetékességének.

Grossglockner.hu Kft
ugrás a lap tetejére

"Csak szimbólum a hegy és a hegymászás; minden valamirevaló embernek kell hogy legyen egy Matternhornja, amit tűzön-vízen keresztül meg akar mászni. Nem a Matternhorn a szép,... hanem az a szép, hogy vannak matterhornjaink, amelyek kikényszerítik belőlünk az igazi emberi magatartást: a küzdést. Nem a küzdést a létért, ... hanem a léten felüli küzdést: azt a küzdelmet, amit nem az élet szükségletei kényszerítenek ránk, hanem emberi mivoltunk: a szenvedély."
Benedek István
Csavargás az Alpokban